PRIKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA “SA KUĆNOG PRAGA”

Pula Herculanea započinje sa akcijama prikupljanja glomaznog otpada „ sa kućnog praga“ na području Općine Ližnjan-Lisignano. Navedene akcije održavati će se 4 puta godišnje, po dvije tijekom proljeća i jeseni.

Korisnici usluga mogu za odvoz glomaznog otpada “sa kućnog praga” putem telefona 052 541 597 Pula Herculanea-i najaviti odvoz. Po prikupljanju svih narudžbi prikupljanja Pula Herculanea će povratno nazvati korisnika radi dojave točnog termina prikupljanja glomaznog otpada sa adrese korisnika usluga u prvom tjednu prosinca 2022. godine.

OPĆINA

NARUČIVANJE (od 7h do 14h)

TERMIN ODVOZA

LIŽNJAN-LISIGNANO

28.11.2022. -02.12.2022.

05.12.2022. -09.12.2022.

U glomazni otpad spada: kupaonska oprema, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema te ostali glomazni otpad.

U glomazni otpad ne spada: električni i elektronički uređaji, akumulatori i baterije, građevinski otpad, opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža te fluorescentne cijevi).

Ukoliko korisnici usluga žele zbrinuti ostali otpad koji ne spada u glomazni isti mogu osobno odvesti na reciklažna dvorišta kojima upravlja Pula Herculanea I to:

Reciklažno dvorište Pula

 • telefon 052/633-387
 • adresa Valmade 38, Pula
 • radno vrijeme: ponedjeljak-subota 8:00-18:00h

Reciklažno dvorište Marčana

 • telefon 091/6128284
 • adresa Marčana bb, Marčana
 • radno vrijeme:
 • utorak 8:00-13:00
 • četvrtak 11:00-16:40
 • subota 8:00-18:00

 

Reciklažno dvorište Fažana

 • telefon099/3439528
 • adresaGaližanska cesta bb, Fažana
 • radno vrijeme:
 • ponedjeljak 8:00-13:00
 • srijeda 11:00-16:40
 • petak 8:00-13:00
 • subota 8:00-18:00

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI “DAVANTI ALLA PORTA DI CASA”

La Pula Herculanea inizia con la raccolta dei rifiuti ingombranti “davanti alla porta di casa” nel Comune li Lisignano. La raccolta verra’ effetuata 4 volte all’anno, due volte in primavera e due in autunno.

Gli utenti possono annunciare la rimozione dei rifiuti ingombranti nell’ultima settimana di novembre al numero 052 541 597. Dopo aver ritirato tutti gli ordini la Pula Herculanea richiamrea l’utente per informarlo della data esatta del ritiro all’indirizo dato durante la prima settimana di dicembre di quest’anno.

COMUNE

ANNUNCIO RIMOZIONE

(dalle ore 7 alle 14)

RITIRO DEI RIFIUTI

LISIGNANO

28-11-2022 -02-12-2022

05-12-2022 -09-12-2022

I rifiuti ingombranti comprendono: attrezzature per il bagno, rivestimenti per pavimenti, mobili, attrezzature per la cucina ed altri rifiuti ingombranti.

I rifiutiti ingombranti non comprendono: dispositivi elettrici ed elettronici, accumulatori e batterie, rifiuti edili, rifiuti pericolosi (lastre di salonite, oli usati, imballaggi oleosi e tubi flourescenti).

Se gli utenti del servizio comunale vogliono smaltire altri rifiuti che non appartengono ai rifiuti ingombranti possono portarli personalmente presso i Centri di raccolta rifiuti gestiti dalla Pula Herculanea:

Centro raccolta rifiuti di Pola

 • telefono 052/633-387
 • indirizzo Valmade 38, Pola
 • orario di lavoro: lunedi-sabato 8:00-18:00h

Centro raccolta rifiuti di Marzana

 • telefono 091/6128284
 • indirizzo Marzana sn, Marzana
 • orario di lavoro:
 • martedi 8:00-13:00
 • giovedi11:00-16:40
 • sabato 8:00-18:00

 

Centro raccolta rifiuti di Fasana

 • telefono099/3439528
 • indirizzovia Gallesano sn, Fasana
 • orario di lavoro:
 • lunedi8:00-13:00
 • mercoledi11:00-16:40
 • venerdi8:00-13:00
 • sabato 8:00-18:00

© 2020 Općina Ližnjan.Sva prava pridržana.