Javni poziv za iskaz interesa za raspolaganjem površina u objektu Ribarnica Ližnjan

Objavljeno 12 Listopad 2022
Ližnjan Brnestra d.o.o. iz Ližnjana, Krasa 7

objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za stavljanje na raspolaganje površine u objektu, modularne montažne ribarnice, na lokaciji   Ližnjan, Puntice u uvali Kuje

O B R A Z L O Ž E Nj E

Ližnjan Brnestra d.o.o. iz Ližnjana, Krasa 7, u okviru Mjere 3.4.2. Ulaganje u malu infrastrukturu u području ribarstva i akvakulture iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a Istarska batana, nabavila je modularnu montažnu ribarnicu. Ista će se koristiti u Ližnjanu, na lokaciji Puntice u uvali Kuje, a Ližnjan Brnestra d.o.o. će istu staviti na raspolaganje zainteresiranim subjektima.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet proizvoda ribarstva i akvakulture ( ribe, rakovi, mekušci, školjke) te sa registriranom djelatnosti stavljanja u promet prerada istih, kao i osobe koje su registrirani kao ribari , da kao nositelji aktivnosti dostave svoje zahtjeve za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice, na lokaciji u Ližnjanu, Puntice u uvali Kuje.

Podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za korištenje poslovne površine u objektu, modularne montažne ribarnice iz stavka 2. Ovog obrazloženja, a sve sukladno smjernicama propisanim Pravilnikom o korištenju Ribarnice u Ližnjanu Ližnjan Brnestre d.o.o..

Zahtjev se šalje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja zahtjeva, preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u ured Ližnjan Brnestre d.o.o., obvezno uz naznaku: „JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovne površine u objektu, modularna montažna ribarnica“ - NE OTVARATI, na adresu:

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. iz Ližnjana, Krasa 7, 52204 Ližnjan.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20listopada 2022. godine do 10:00 sati.

Obrazac ZAHTJEVA ZA KORIŠTENJE RIBARNICE možete preuzeti ovdje.

Korištenje samog objekta ribarnice uređuje Pravilnik o korištenju ribarnice Ližnjan Brnestra d.o.o. koji možete preuzeti ovdje.

direktor Društva

Claudio Grbac


Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.