Oglas za radno mjesto Komunalni radnik na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 1 (jednog) mjeseca - 1 izvršitelj (m/ž)

Objavljeno 08 Svibanj 2023

Na temelju članka 17. Izjave o osnivanju društva Ližnjan Brnestra d.o.o. Uprava društva dana 08. svibnja 2023. godine objavljuje

OGLAS

za radno mjesto Komunalni radnik

na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od 1 (jednog) mjeseca - 1 izvršitelj (m/ž),      

Komunalni radnik se zapošljava na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad od 1 (jednog) mjeseca, uz slijedeći opis poslova:

-       održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

-       održavanje javnih zelenih površina

-       održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-       održavanje čistoče javnih površina

-       održavanje groblja

-       obavljanje ostalih poslova po nalogu voditelja poslova

Opći uvjeti:

-       punoljetnost,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje predmetnih poslova.

Posebni uvjeti:

-       srednja stručna sprema

-       vozačka dozvola B kategorije,

-       položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava da će isto položiti.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-       životopis

-       dokaz o državljanstvu (preslika važećeg dokumenta),

-       dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),

-       uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

-       presliku vozačke dozvole

-       vlastoručno potpisana izjava da će kandidat položiti ispit za rukovanje alatom i opremom u roku od mjesec dana od dana potpisivanja ugovora o radu ukoliko kandidat nema već položen ispit. Troškove polaganja snosi Poslodavac.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidatima prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz oglasa. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravodobne i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat, koji bude odabran, a prije potpisivanja ugovora za radno mjesto iz oglasa, obvezan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu na koje je primljen. U protivnom, smatrat će se da kandidat nije udovoljio uvjetima oglas, odnosno da je odustao od prijave za radno mjesto iz oglasa.

Riječi i pojmovi u ovom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kom rodu su navedeni.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ližnjan Brnestra d.o.o.; www.brnestra.hr

Prijave se podnose na adresu:

Ližnjan Brnestra d.o.o., Krasa 7, 52204 Ližnjan (Lisignano)

s naznakom: „Oglas za radno mjesto-Komunalni radnik u trgovačkom društvu

Ližnjan Brnestra d.o.o.“

 

 

U Ližnjanu, 08. svibnja 2023. godine                                                       

Direktor
Claudio Grbac v.r.


Ližnjan Brnestra d.o.o.

© Ližnjan Brnestra d.o.o. Sva prava pridržana.